Spotkanie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

26 listopada 2021 , godz.  11:00-13:00, spotkanie z uczestnikami_czkami Warsztatów Terapii Zajęciowej

prowadzenie: Agnieszka Wojciechowska-Sej, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

26 listopada w ramach projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi" organizujemy kolejne spotkanie skierowane do osób chcących lepiej poznać treści dostępne na portalu zasoby.msl.org.pl. W trakcie wydarzenia Agnieszka Wojciechowska-Sej, pracowniczka Działu Edukacji Muzeum Sztuki, i Katarzyna Mądrzycka – Adamczyk , Koordynatorka Dostępności MSŁ zaprezentują możliwości portalu, który sukcesywnie wzbogacany jest o zdigitalizowane archiwalia i dzieła sztuki. Omawiając konkretne muzealia wskażemy możliwe sposoby pracy z materiałami dostępnymi na portalu, szczególnie wiele miejsca poświęcając potrzebom odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz z wyzwaniami kognitywnymi.

Muzeum Sztuki w Łodzi to instytucja badająca i prezentująca sztukę awangardową oraz progresywne zjawiska artystyczne. Muzeum założone w 1930 r. jest jedną z najstarszych do dziś istniejących instytucji kolekcjonujących sztukę awangardową. Realizowany program koresponduje z rewolucyjnym projektem wypracowanym na przełomie lat 20. i 30. XX wieku przez grupę "a.r.". Jej członkowie – Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski, Julian Przyboś i Jan Brzękowski – przekazali nowo powstającemu muzeum dar w postaci zgromadzonej przez siebie kolekcji sztuki nowoczesnej. Dziś tym darem dzielimy się z gośćmi Muzeum: realnie w siedzibach oraz wirtualnie poprzez portal zasoby.msl.org.pl.

________________________

W ramach trzech lat realizacji projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi finalnie zdigitalizowanych zostanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu organizowane jest spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści. Pierwsze z nich odbyło się 20 czerwca 2021 roku, drugie zaplanowaliśmy na 5 października 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: