Spotkanie dla Klubu Świadomej Młodzieży

27 czerwca 2022, godz.  11:00-15:00, spotkanie z członkami i członkiniami Klubu Świadomej Młodzieży przy fundacji Autism Team z Łodzi i z Włocławka.

prowadzenie: Dział Komunikacji, wsparcie: Dział Edukacji i Dział Dokumentacji Naukowej Muzeum Sztuki w Łodzi

27 czerwca w ramach projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” zorganizowaliśmy kolejne spotkanie dla osób, które chcą lepiej poznać następujące po sobie etapy pracy nad treściami udostępnianymi na portalu zasoby.msl.org.pl. W trakcie wydarzenia Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk – z Działu Edukacji Muzeum Sztuki w Łodzi, a zarazem Koordynatorka Dostępności MSŁ zaprezentowała możliwości portalu, który sukcesywnie wzbogacamy o zdigitalizowane archiwalia i dzieła sztuki. W kolejnym kroku Monika Cywińska i Wojciech Obniski - pracownicy Działu Dokumentacji Naukowej zaprosili uczestniczki i uczestników spotkania do pracowni digitalizacji, gdzie na konkretnych przykładach zaprezentują sposoby digitalizacji dzieł sztuki. Ostatnią atrakcją jaką przygotowaliśmy dla naszych gości była wizyta w Magazynie J, gdzie Julianna Goździk z Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej oraz Leszek Karczewski i Marta Wlazeł (Dział Edukacji) opowiedzieli o sposobie przechowywania dzieł sztuki, które akurat nie są prezentowane na ekspozycjach.


Muzeum Sztuki w Łodzi to instytucja badająca i prezentująca sztukę awangardową oraz progresywne zjawiska artystyczne. Muzeum założone w 1930 r. jest jedną z najstarszych do dziś istniejących instytucji kolekcjonujących sztukę awangardową. Realizowany program koresponduje z rewolucyjnym projektem wypracowanym na przełomie lat 20. i 30. XX wieku przez grupę a.r.. Jej członkowie – Władysław Strzemiński, Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski, Julian Przyboś i Jan Brzękowski – przekazali nowo powstającemu muzeum dar w postaci zgromadzonej przez siebie kolekcji sztuki nowoczesnej. Dziś tym darem dzielimy się z gośćmi Muzeum: realnie w siedzibach oraz wirtualnie poprzez portal zasoby.msl.org.pl

________________________

W ramach trzech lat realizacji projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi finalnie zdigitalizowanych zostanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu organizowane jest spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści. Pierwsze z nich odbyło się 20 czerwca 2021 roku, drugie 5 października 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLNGaleria