Wypożyczenia

Wypożyczenia muzealiów ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi wypożycza dzieła ze swoich zbiorów na ekspozycje w Polsce i zagranicą. Wniosek o użyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi powinien być skierowany do Dyrekcji Muzeum i wysłany drogą oficjalną na adres pocztowy lub mailowy muzeum:

Andrzej Biernacki
Dyrektor
Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
e-mail: muzeum@msl.org.pl

Z uwagi na bardzo dużą liczbę wypożyczeń, konieczne jest wysłanie zapytania, co najmniej pół roku przed planowaną datą otwarcia wystawy. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie odmową wypożyczenia.

Wniosek o wypożyczenie muzealiów ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi jest rozpatrywany przez dyrekcję Muzeum na podstawie opinii Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej, Dział Sztuki Dawnej i Działu Konserwacji. Decyzja zależy od terminu złożenia wniosku, planów wystawienniczych Muzeum Sztuki w Łodzi, kolejności wniosków z innych instytucji, a także stanu konserwatorskiego dzieł, jakich dotyczy wniosek. Na decyzję ma również wpływ możliwość zapewnienia przez wypożyczającego odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz warunków klimatycznych w miejscu ekspozycji. Wniosek rozpatrywany jest też w odniesieniu do rangi, artystycznego i naukowego znaczenia wystawy, jakiej wypożyczenie dotyczy.

Sprawa wniosku o wypożyczenie jest prowadzona przez Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej (odnośnie Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku) lub Działu Sztuki Dawnej, następnie przekazywana jest do Działu Głównego Inwentaryzatora. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o użyczenie muzealiów, wypożyczający otrzymuje dwa egzemplarze umowy użyczenia. Podpisany egzemplarz umowy powinien być odesłany do siedziby Muzeum Sztuki w Łodzi najpóźniej na miesiąc przed planowanym wypożyczeniem, natomiast termin odbioru dzieł ustalany jest bezpośrednio z Działem Głównego Inwentaryzatora nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym odbiorem.

Kontakt:

Dział Głównego Inwentaryzatora
Katarzyna Mróz, kierowniczka, tel.: 665 170 025, e-mail: k.mroz@msl.org.pl

Dział Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Wiesław Łuczaj, tel. (00 48) 42 639 12 59, e – mail: w.luczaj@msl.org.pl

Dział Sztuki Dawnej
Muzeum Pałac Herbsta, Magdalena Michalska-Szałacka, tel.: 42 674 96 98, e-mail: herbst@msl.org.pl
 

Wniosek o użyczenie muzealiów powinien zawierać następujące informacje:

 • tytuł  wystawy i podstawowe dane na jej temat;
 • listę muzealiów;
 • daty otwarcia i zamknięcia wystawy;
 • okres na jaki jest planowane wypożyczenie;
 • miejsce ekspozycji;
 • dane kontaktowe organizatora i osób odpowiedzialnych za organizację wypożyczenia (e-mail, adres, telefon);
 • dane do umowy użyczenia zawierające pełną nazwę organizatora, adres i imienne wskazanie osób uprawnionych przez Wypożyczającego do podpisywania umów użyczeń.
   

Warunki i koszty związane z wypożyczeniem:

 • Wypożyczający ma obowiązek zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa i warunki klimatyczne dla dzieł w miejscu ich eksponowania. W celu zapewnienia zbiorom właściwego poziomu bezpieczeństwa, Muzeum Sztuki zastrzega sobie przed ostatecznym rozpatrzeniem wniosku o wypożyczenie muzealiów możliwość sprawdzenia warunków ochrony w planowanym miejscu ekspozycji przez swojego przedstawiciela na koszt wnioskującego o wypożyczenie. 
 • Muzea zagraniczne prosimy o przesłanie Raportu Bezpieczeństwa (Facility Report) przed wypożyczeniem zabytków (najlepiej wraz z wnioskiem o ich wypożyczenie).
 • Transport wypożyczanych dzieł winien być zorganizowany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 (Organizacja ochrony zbiorów w czasie transportu) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów praz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1528). Jednocześnie Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż wszystkie obiekty Muzeum Sztuki w Łodzi podlegają obowiązkowej ochronie w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego o umieszczeniu ich w wykazie „Obiektów, obszarów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa łódzkiego podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne”.
 • Wypożyczający zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić pakowanie i transport wypożyczanych dzieł, jak również zapewnić własne materiały do pakowania dzieł. Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo akceptacji firmy transportującej wypożyczane dzieła, firma ta winna być wyspecjalizowana w pakowaniu i transporcie dzieł sztuki.
 • Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów konwoju towarzyszącego transportowi wypożyczanych dzieł z i do siedziby Muzeum Sztuki w Łodzi. Muzeum zastrzega sobie prawo akceptacji firmy świadczącej usługę konwoju. Firma świadcząca usługę konwoju dzieł sztuki zobowiązana jest: posiadać aktualną „Instrukcję konwojowania zbiorów muzealnych”, zorganizować konwój dzieł sztuki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r. poz. 1240), wykonać konwój dzieł sztuki wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dopuszczonych do posiadania broni (tj. posiadających legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania broni).
 • W przypadku wypożyczeń zagranicznych, wypożyczający pokrywa koszty ubezpieczenia obiektów na czas wypożyczenia „od gwoździa do gwoździa” (from nail to nail).
 • Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela podczas pakowania, rozpakowywania, transportu, montażu, demontażu wystawy i innych prac związanych z dziełami, będącymi przedmiotem wypożyczenia. Termin i miejsce prac, przy których ma być obecny przedstawiciel Muzeum, zostaną przez strony ustalone odpowiednio wcześniej. Wypożyczający zobowiązany jest stosować się do poleceń przedstawiciela Muzeum w zakresie związanym z wypożyczanymi dziełami. Wypożyczający poniesie koszty podróży, noclegów i diet ww. przedstawiciela Muzeum.
 • Protokół zdawczo – odbiorczy oraz opis stanu zachowania wypożyczanych dzieł podpisywany jest przez strony w momencie odbioru / zwrotu dzieł z / do Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym odbiorem / zwrotem dzieł, wypożyczający winien uzgodnić datę transportu dzieł z Działem Głównego Inwentaryzatora (tel.: 42 634 39 44, e-mail: k.mroz@msl.org.pl).
 • Szczegóły dotyczące pakowania dzieł winny zostać uzgodnione z Działem Konserwacji Zbiorów (konserwacja@msl.org.pl, tel. +48 42 639 12 67).
 • W przypadku dzieł wymagających oprawy, Wypożyczający pokrywa koszty z tym związane.
 • Muzeum Sztuki w Łodzi zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za przygotowanie prac do wypożyczenia na wystawę organizowaną przez zwracającego się o użyczenie. Opłata ta będzie zależna od liczby wypożyczanych dzieł oraz przede wszystkim od zakresu prac przygotowawczych (w tym konserwatorskich).
 • W przypadku wypożyczania prac artystów żyjących, Muzeum prosi instytucję ubiegającą się o wypożyczenie o poinformowanie twórcy i pozyskanie jego zgody na udział w przygotowywanej wystawie, wydarzeniu, czy w projekcie, na które mają być udostępnione dzieła z kolekcji.

  Dzieła audiowizualne z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi udostępniane są jedynie w formie kopii ekspozycyjnych. Zapytania w tej sprawie prosimy zgłaszać, co najmniej na dwa miesiące przed planowaną datą otwarcia wystawy lub datą wydarzenia. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie odmową wypożyczenia. Z udostępnianiem kopii dzieł audiowizualnych wiążą się opłaty zgodne z cennikiem muzealnym.