Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi - informacje o projekcie


Analizy wewnętrzne w muzeum wykazały, że instytucja posiada zasoby, które wymagają uzupełnień o odpowiednią infrastrukturę techniczną i informatyczną. Niezwykle szybki postęp techniczny, technologiczny i cywilizacyjny, w szczególności w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych wymaga stałego dostosowywania infrastruktury jednostek udostępniających dobra kultury on-line do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego też muzeum chcąc sprostać tym wyzwaniom i aktywnie współtworzyć otwartą przestrzeń udostępniania dóbr kultury musi stale inwestować w najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne w tej dziedzinie. Posiadane przed realizacją projektu zasoby serwerowe oraz informatyczne nie pozwalały na stworzenie odpowiednio zaawansowanego systemu upowszechniania publikacji oraz zwiększenia wydajności prac digitalizacyjnych (objęcie digitalizacją większej liczby obiektów).

Do szczegółowych celów realizowanego projektu zaliczyć możemy:

1. Digitalizację i udostępnienie danych nie istniejących dotąd w formie cyfrowej i/lub nie udostępnionych poprzez sieć internetową.2. Integrację danych na poziomie merytorycznym i strukturalnym w celu zapewnienia wysokiej jakości dostępu do tych treści oraz możliwości ich późniejszego ukazania w jak najszerszym zakresie możliwych zastosowań.3. Utworzenie repozytorium zdigitalizowanych dzieł i modernizacja oprogramowania. 


Realizacja projektu ma na celu uzyskanie następujących efektów społeczno–gospodarczych:

1. Uruchomienie dostępu do zasobów danych, które nie były dotychczas dostępne cyfrowo albo, pomimo wykonanej digitalizacji, nie były udostępnione w formie pozwalającej na łączenie z innymi źródłami tego typu.
2. Uzyskanie przez środowiska profesjonalistów i twórców (artyści, animatorzy, czy też inne podmioty współuczestniczące) narzędzi integrujących dane i ułatwiających podejmowanie wspólnych działań. Publiczność zyska zaś dostęp do profesjonalnej wiedzy.
3. Powstrzymanie zagrożenia w postaci uszkodzenia lub zniszczenia cennych zbiorów będących w posiadaniu Muzeum.
4. Zapewnienie możliwości wielokrotnego korzystania z zasobów, bez wpływu na stan zachowania dóbr; realizowanie w praktyce zrębów idei nowoczesnego „wirtualnego muzeum”. 

Efektem planowanych działań informatycznych będzie powstanie systemu informatycznego integrującego i udostępniającego dane z zasobów muzeum. Spoiwem danych pochodzących z różnych muzealnych źródeł stanie się odpowiedni schemat danych i metadanych. Korzystać z nich będą zarówno użytkownicy wewnętrzni, czyli pracownicy muzeum (pracując na plikach źródłowych zdigitalizowanych dzieł, czy też zarządzając zbiorami danych za pomocą informatycznego systemu muzealnego), jak i użytkownicy zewnętrzni – publiczność i badacze (poprzez uzyskanie dostępu do prezentacji za pomocą portalu www, dostępu do zdigitalizowanych dzieł) a także – usługi sieciowe, takie jak API czy wreszcie integracje cyfrowe, które pozwolą na współpracę systemu z krajowymi repozytoriami (w tym projektem KRONIK@) w zakresie udostępniania danych oraz metadanych.

Narzędzia i aplikacje zintegrowane w ramach realizacji projektu pozwolą pozyskiwać nowe dane, gromadzić informacje z zewnątrz lub z kolejnych działań digitalizacyjnych w przyszłości. Do najważniejszych efektów płynących z tych działań możemy zaliczyć: 1) udostępnianie online zasobów kultury, 2) zniesienie barier społecznych związanych z dostępnością zasobów o dużym potencjale artystycznym i edukacyjnym, 3) poprawę dostępu do zasobów kultury dla osób niepełnosprawnych, 4) eliminację bariery przestrzeni i czasu w swobodnym dostępie do zdigitalizowanych materiałów, 5) zwiększenie liczby nowych pobrań/odtworzeń zasobów muzealnych, 6) zabezpieczenie muzealnych zasobów kultury poprzez przygotowanie ich odwzorowania cyfrowego i opisu metadanych, 7) umożliwienie ponownego wykorzystania tych zasobów, wreszcie: 8) upowszechnienie zasobów kultury o dużej wartości historycznej, edukacyjnej i artystycznej.

Termin realizacji projektu: sierpień 2020 - lipiec 2023

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Projekt pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN