Centrum Muzeologiczne

Centrum Muzeologiczne jest katalizatorem naukowej działalności Muzeum. Jego zadaniem jest merytoryczna i organizacyjna współpraca z innymi działami i wsparcie ich działalności naukowej. Jednak przede wszystkim Centrum Muzeologiczne samo stanowi jednostkę pomyślaną jako ośrodek refleksji naukowej – zarówno teoretycznej jak i analitycznej – nad kluczowymi problemami i pojęciami sztuki dwudziestowiecznej i współczesnej. Centrum stawia sobie zadanie rozpoznawania najważniejszych kontekstów teoretycznych mających znaczenie dla recepcji i interpretacji sztuki oraz związanych z nią instytucji, w kontekście aktualnych przemian społecznych i kulturowych.

Działalność Centrum Muzeologicznego rozpoczęła się niemal przed dekadą od refleksji muzeologicznej. Dziś również Centrum nie zapomina o instytucji muzeum jako zagadnieniu praktycznym i teoretycznym – w centrum naszego zainteresowania znajdują się między innymi kategorie publiczności (liczba mnoga!), recepcji, reakcji odbiorczej, przestrzeni wystawienniczej oraz rzecz jasna: reprezentacji czy projekcji (oraz projektu). Wychodzimy z założenia, że nie da się zrozumieć i krytycznie opisać żywego muzeum w ramach zamkniętej specjalistycznej debaty osadzonej wyłącznie w obrębie muzeologii i historii sztuki. Dlatego naukowa działalność Centrum nie zamyka się w ramach tradycyjnych dyscyplin, ale dąży do rozpoznania dynamicznych powiązań pomiędzy instytucjami a życiem społecznym (warunkujących przynajmniej częściowo reakcje publiczności). Realizacja tak pomyślanego celu wymaga sięgania po języki teoretyczne i metody analityczne dyscyplin tak różnorodnych jak filozofia, socjologia, antropologia kultury, etnografia, medioznawstwo, kulturoznawstwo, historia sztuki, kultura wizualna, antropologia ekonomiczna, muzykologia, literaturoznawstwo i wiele innych.

Działalność Centrum Muzeologicznego przyjmuje wiele różnorodnych form: od wewnętrznych debat i kwerend archiwalnych, po ważne międzynarodowe sympozja naukowe i konferencje, corocznie organizowane w Muzeum Sztuki. Jednym z podstawowych obowiązków Centrum jest przygotowywanie programu naukowego, skierowanego do publiczności poszukującej ambitnych i nieoczywistych komentarzy do prezentowanych w muzeum dzieł, projektów i wystaw. Organizujemy zatem wykłady, seminaria, spotkania z artystami i kuratorami, dyskusje, projekcje filmowe.

Centrum prowadzi również szereg długookresowych programów badawczych oraz uczestniczy w działalności wydawniczej Muzeum, publikując monografie naukowe dostrzegane na rynku wydawniczym polskiej humanistyki (takie jak Konstelacje. Sztuka i doświadczenie nowoczesności oraz Skuteczność sztuki – obie prace wydane w 2014 roku). Ponadto, będąc przekonani o konieczności rozbudowywania języków teorii i analizy, bardzo często wykorzystujemy teksty tworzone przez artystów oraz same, nietekstualne, dzieła sztuki jako pełnoprawne narzędzia refleksji, obiekty teoretyczne, metaobrazy, otwierające nowe perspektywy i wyznaczające nowe punkty widzenia, zwłaszcza dla teoretyków sztuki i kultury. Last but not least, Centrum Muzeologiczne – we współpracy z innymi działami Muzeum – aktywnie współpracuje z łódzkimi ośrodkami akademickimi, między innymi prowadząc zajęcia i warsztaty ze studentami, integralnie powiązane z przestrzenią i kolekcją MS.