Rada muzeum

Zadaniem Rady jest sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad celami określonymi przez Ustawę o muzeach i Statut Muzeum Sztuki w Łodzi.

Do obowiązków Rady Muzeum należy dokonywanie oceny, co najmniej raz w roku, działalności Muzeum, opiniowanie przedkładanych przez Dyrektora wieloletnich planów działalności oraz rocznych planów działalności, wraz z planem finansowym, a także sprawozdań rocznych z działalności Muzeum.

Lista członków Rady Muzeum Sztuki w Łodzi:

 

 • Monika Ciupa
 • prof. dr hab. Jacek Friedrich
 • Dawid Mazurkiewicz
 • dr hab. Krzysztof Polkowski
 • Barbara Schabowska
 • Mateusz Sowa
 • Jerzy Starak
 • prof. dr hab. Andrzej Szczerski
 • dr Przemysław Wachowski
 • prof. Andrzej Szarek
 • prof. Jerzy Fober
 • Hanna Wróblewska
 • dr Monika Krygier
 • Małgorzata Ludwisiak
 • dr Arkadiusz Krzysztof Półtorak

 

Rada Muzeum przy Muzeum Sztuki w Łodzi działa w oparciu o Ustawę o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997r., Nr 5 poz. 24, art. 11, z późniejszymi zmianami).