Przejdź do sekcji:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Sztuki w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Sztuki w Łodzi.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-08-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych powody wyłączenia: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej .

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Jurek, a.jurek@msl.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (00 48) 42 639 12 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ms1, ul. Więckowskiego 36 (wejście od ul. Gdańskiej)

Wejście do muzeum znajduje się od strony kamienicy przy ul. Gdańskiej 43. Zostało ono dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę łagodnego podjazdu, który umożliwia ominięcie mogących stanowić przeszkodę komunikacyjną schodów wejściowych. Na parterze w hallu wejściowym do muzeum znajduje się również winda dająca bezpośredni dostępu do sal wystawienniczych muzeum w Pałacu Maurycego Poznańskiego (poza pierwszym poziomem), sal edukacyjnych, biur oraz biblioteki.

Znajdujący się w głębi dziedzińca kompleksu ms1 Magazyn Studyjny muzeum wyposażony jest w windę umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

ms2, ul. Ogrodowa 19

Muzeum posiada dwa wejścia dla publiczności: 1) przez kładkę od strony ul. Ogrodowej oraz 2) bezpośrednio od strony rynku kompleksu Manufaktura. Drugie z tych wejść, dzięki funkcjonującym windom, zapewnia osobom z niepełnosprawnościami swobodny dostęp do wszystkich sal wystawienniczych, a także do księgarni, sal edukacyjnych i kawiarni.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Logotypy UE