Szacowanie wartości zamówienia - „Adaptacji pomieszczenia na serwerownię”

Szacowanie wartości zamówienia  pn. „Adaptacji pomieszczenia na serwerownię” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Artykuł był wyświetlony 162 razy