Szacowanie wartości zamówienia - „Digitalizacja i archiwizacja dzieł audiowizualnych”

Szacowanie wartości zamówienia pn. „Digitalizacja i archiwizacja dzieł audiowizualnych” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego  w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Artykuł był wyświetlony 60 razy